Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Kernconcepten en wiskundige denkactiviteiten (WDA)

6-5-2015

In het visiedocument Rijk aan betekenis benoemt cTWO een aantal wiskundige concepten en denkactiviteiten.

Kernconcepten

De kernconcepten, die we in het visiedocument terug vinden, zijn:

 • getal
 • formule
 • functie
 • verandering
 • ruimte
 • toeval

In het visiedocument worden deze concepten nader toegelicht.

Denkactiviteiten

De volgende denkactiviteiten worden expliciet benoemd in subdomein A3 van de examenprogramma's van wiskunde, toegespitst op elk wiskundevak apart.

 • modelleren en algebra├»seren
 • ordenen en structureren
 • analytisch denken en probleemoplossen
 • formules manipuleren
 • abstraheren
 • logisch redeneren en bewijzen

In het document Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten geeft de auteur Anne van Streun een nadere classificatie van deze denkactiviteiten. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit.

WDA Probleemoplossen 
Po-1De gegeven situatie analyseren
Po-2Het doel analyseren en transformeren
Po-3Vooraf (de eerste stappen van) een eenvoudig stappenplan bedenken
Po-4Vertalen naar een bekend wiskundig probleem
Po-5Een grafiek schetsen of onderzoeken met de grafische rekenmachine
Po-6Getallenvoorbeelden doorrekenen en daaruit conclusies trekken
WDA Abstraheren 
Ab-1Redeneren met kenmerken van formules en functies
Ab-2Redeneren met transformaties van functies
Ab-3Redeneren met de eigenschappen van de afgeleide
Ab-4Betekenis van een concept in termen van een wiskundige of toegepaste context uitleggen
Ab-5Redeneren met eigenschappen van parametervoorstellingen
WDA Formules manipuleren 
Fo-1Twee formules door substitutie in elkaar uitdrukken
F0-2Stapsgewijs een complexe vergelijking/formule oplossen/herleiden
WDA Modelleren 
Mo-1Waar komt het model vandaan? Zijn er data of andere gegevens om aan het model betekenis te geven?
Mo-2Een wiskundig model opstellen
Mo-3De relevantie van het model testen
Mo-4Het model aanpassen
Mo-5Modellen vergelijken
Mo-6Formules van modellen manipuleren
Mo-7Resultaten beoordelen in het licht van de context
WDA logisch redeneren 
Lo-1Redeneren met meetkundige eigenschappen.
Lo-2Logisch redeneren met beweringen
WDA Ordenen en structureren 

Deze denkactiviteiten worden in het document verder uitgewerkt en toegelicht met behulp van een groot aantal voorbeelden van vragen, afkomstig uit recente pilotexamens.

Voor meer informatie over WDA zie bij 'Meer over WDA'