Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Aandachtspunten bij praktische opdrachten

25-5-2015

Bij de invulling van een praktische opdracht valt te denken aan de volgende doelstellingen:

 • het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde;
 • een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis;
 • kan de praktische opdracht dienen als alternatieve manier van toetsen?
 • heeft de praktische opdracht een afstemming en samenwerking met andere vakken tot doel?
 • kan de praktische opdracht verder uitgewerkt worden tot een profielwerkstuk?

Vooraf moet vastgelegd worden:

 • de duur van de opdracht;
 • de inzet en plaats van de opdracht binnen het programma (in plaats van of extra?);
 • de mate van openheid van de opdracht;
 • eventuele vakoverstijgendheid.
 • de criteria voor beoordeling en de normering (beoordelingsaspecten kunnen bijvoorbeeld zijn: samenwerking, planning, proces, presentatie, wiskundige diepgang, wiskundige correctheid, originaliteit).

De presentatie van het verrichte werk in praktische opdrachten kan op verschillende manieren plaats vinden:

 • een geschreven verslag;
 • een essay of artikel voor een met name genoemde doelgroep;
 • een mondelinge presentatie, met gebruik van media (white board, powerpoint, internet, etc.);
 • een posterpresentatie met toelichting. 

In de Nieuwe Wiskrant van maart 2001vindt u een artikel met de titel Praktische opdrachten bij wiskunde. Daarin wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het ontwikkelen en uitvoeren van een praktische opdracht.

De beoordeling van een praktische opdracht moet niet alleen gericht zijn op de wiskundige inhoud, maar ook op het proces dat de leerlingen hebben 'doorgemaakt'. De vaardigheden uit domein A moeten dan ook herkenbaar in de beoordeling worden betrokken, uiteraard voor zover ze op een zinvolle manier deel uit (kunnen) maken van de praktische opdracht.